«

»

Wydrukuj to Wpis

MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI MASTERS klas Olimpijskich, 1-2.09.2012 Charzykowy, CHKŻ

MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI MASTERS

DIE INTERNATIONALEN POLNISCHEN MEISTERSCHAFTEN MASTERS

W KLASACH FINN, 470, LASER

IN DEN KLASSEN FINN, 470, DER LASER

CHARZYKOWY 1-2 WRZESIEŃ 2012

W dniach 1-2 wrzesień 2012 po raz pierwszy odbędą się regaty rangi Masters w trzech najbardziej popularnych klasach olimpijskich.

Vom 1-2 September 2012 werden zum ersten Mal die Regatten des Dienstranges Masters in den drei populären olympischen Klassen durchlaufen .

Klasa Finn – od 40 lat / Die Klasse Finn – seit den 40 Jahren

  • Oddzielna klasyfikacja dla łodzi drewnianych / Die separate Klassifikation für Holzboot
  • Nagrody w kategorii: najstarszy zawodnik, najstarszy Finn / Die Preise in der Klasse: der älteste Wettkämpfer, ältester Finn

 Klasa 470

– załogi poniżej 60 lat – kat. Open ( w ramach 6 Etapu Pucharu 7 Regionów 2012, OSK470) / – die Besatzungen unter den 60 Jahren – Offen (in den Rahmen 6 der Etappe des Pokals der 7 Regionen 2012, OSK470)

– załoga od 60 lat Masters Junior / – die Besatzung seit den 60 Jahren Masters der Junior

– załoga od 75 lat Masters / – die Besatzung seit den 75 Jahren Masters

  • Nagrody w kategorii: najstarsza załoga, najstarsza 470-tka / Die Preise in der Klasse: die älteste Besatzung, ältester 470

 Klasa Laser – od 35 lat Masters Junior / seit den 35 Jahren Masters der Junior

– od 40 lat Masters / – seit den 40 Jahren Masters

  • Nagroda w kategorii: najstarszy zawodnik / Der Preis in der Klasse: der älteste Wettkämpfer

Klasa Laser Radial – dla pań open / für die Frauen offen

– od 35 lat Masterka Junior / seit den 35 Jahren Masterin der Junior

– od 40 lat Masterka / seit den 40 Jahren Masterin

  • Nagroda w kategorii: najstarsza zawodniczka / Der Preis in der Klasse: die älteste Wettkämpferin

Dopuszcza się udział młodszych zawodników, jednakże nie będą oni uwzględnieni w klasyfikacji Masters, oraz nie otrzymają tytułów. / Die Teilnahme begeht die jüngeren Wettkämpfer, aber werden sie nicht in der Klassifikation Masters berücksichtigt sein, sie werden auch die Titel nicht erhalten.

Posiadanie Certyfikatu  Jachtu oraz licencji PZŻ jest wskazane, ale nie jest warunkiem koniecznym do udziału w regatach. / Der Besitz des Zertifikats die Jacht sowie die Lizenz PZŻ ist angegeben, aber ist die notwendige Bedingung nicht zu der Teilnahme an den Regatten.

Regaty zostaną rozegrane w miejscowości Charzykowy w najstarszym polskim klubie żeglarskim Chojnicki Klub Żeglarski. / Die Regatten werden im Charzykowy gespielt ? in dem ältesten polnischen Segel- Klub Chojnicki der Segelklub.

Do regat nie zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy nie są ubezpieczeni (licencja lub polisa) do wglądu. / Bis zu den Regatten werden die herangelassenen Wettkämpfer, die nicht versichert sind nicht bleiben (die Lizenz oder die Police) zu dem Einblick.

WPISOWE WYNOSI: 100,00 zł od łodzi. / Die Einschreibegebühr beträgt: 100.00 PLN von dem Boot.

 ZGŁOSZENIA: / DIE ANMELDUNGEN:

Zgłoszenie wstępne o-line można dokonać poprzez stronę internatową www.chkz.pl / Die Voranmeldung o-line kann durch die Internetseite vollbringen www.chkz.pl

Ostateczne zgłoszenia będą przyjmowane w dniu 31.08.2012 od godziny 17 do godziny 20 , oraz w dniu regat w godzinach od 8 do godziny 9:30. / Die endgültigen Anmeldungen werden in 31.08.2012 vom 17 Uhr bis zu 20 Uhr angenommen werden, sowie am der Regatten Tag von 8 bis 9:30.

Pomiary kontrolne wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi oraz klasowymi zostaną dokonane przed i podczas regat. / Die Kontrollausmessung der bezeichneten Sicherheitseinrichtung den Regatten werden vor und während der Regatten abmäßen.

Planuje się rozegranie 8 wyścigów. Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 3 wyścigów. / wir planen 8 Wettlauf. Die Regatten werden zu wichtig nach dem 3 die Wettlauf Spielen anerkannt.

Instrukcja żeglugi będzie dostępna podczas procedury zgłoszeń w biurze regat CHŻ Charzykowy. / Die Anweisung der Schifffahrt wird zugänglich während des Verfahrens der Anmeldungen in dem Büro der Regatten CHŻ Charzykowy sein.

 ZAKWATEROWANIE: / DIE UNTERKUNFT:

PROGRAM REGAT / DAS PROGRAMM DER REGATTEN

Piątek – 31.08.2012 – Godz.17 – 20 – Rejestracja zgłoszeń w biurze regat / Freitag  – 31.08.2012 – vom 17 – 20 Uhr – die Eintragung der Anmeldungen in dem Büro der Regatten
Godz. 20 – Spotkanie przy grillu / Vom 20 Uhr – Grill Antreffen

Sobota – 01.09.2012 – Godz. 8 – 9:30 – Rejestracja zgłoszeń w biurze regat / Samstag – 01.09.2012 – vom 8 – 9:30 Uhr – die Eintragung der Anmeldungen in dem Büro der Regatten

Godz. 11 – Gotowość startowa / Vom 11 Uhr – die Startbereitschaft

Godz. 19 – Bankiet / Vom 19 – das Bankett

Niedziela – 02.09.2012 – Godz. 10 –  Gotowość startowa / Sonntag – 02.09.2012 – vom 10 Uhr- die Startbereitschaft

Godz. 16 – Zakończenie regat i wręczenie nagród / Vom 16 – die Regatten zu beenden und die Überreichung der Preise

Zawiadomienie o regatach TUTAJ

Permalink do tego artykułu: http://470er.pl/2012/08/29/miedzynarodowe-mistrzostwa-polski-masters-klas-olimpijskich-1-2-09-2012-charzykowy-chkz/